PSV Gymnastiek

Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

Geachte leden,

 

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april 2017. U bent welkom vanaf 19:30 uur voor een kopje koffie of thee.
Om 20:00 uur begint de vergadering.

De vergadering vindt plaats in Wijkcentrum ’t Bellefort, Iepenlaan 40, 5616 NS Eindhoven.

Agenda:

  1. Vaststellen agenda
  2. Goedkeuren verslag ALV 13 april 2016*
  3. Algemeen jaarverslag 2016*
  4. Financieel jaarverslag 2016* en begroting 2017
  5. Kascontrole 2016 en benoeming kascommissie 2017
  6. Informatie omtrent bestuur Huidige bestuursleden

Voorzitter: Janneke Verhagen
Vice voorzitter: John Minkjan ( Is per 1 januari 2017 afgetreden)
Penningmeester: Rianne van de Vorst
Secretaris: Marion Martens (aftredend)
Ledenadministratie en website: Mariska Hermes
Algemeen bestuurslid: Marieke van Leuken (aftredend) en Patty Gielen
7.Contributieverhoging en contributiespreiding
8.Rondvraag
9.Sluiting
* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat via het

Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur van PSV gymnastiek

Janneke Verhagen, Rianne van de Vorst, Mariska Hermes, Patty Gielen, Marieke van Leuken en Marion Martens