PSV Gymnastiek

Algemene Ledenvergadering 13 april 2016

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 april 2016 De aanvangstijd is 20:30 uur.

De vergadering vindt plaats in de speeltuin st. Trudo, Schoenerstraat 12, 5616 KE Eindhoven.

Agenda

Agenda:

 1. Vaststellen agenda
 2. Goedkeuren verslag ALV 21 april 2015*
 3. Algemeen jaarverslag 2015*
 4. Financieel jaarverslag 2015* en begroting 2016
 5. Kascontrole 2015 en benoeming kascommissie 2016
 6. Bestuurswisseling
  1. Huidige bestuursleden
 • Penningmeester: Marieke van Leuken (aftredend, herkiesbaar als algemeen bestuurslid)
 • Secretaris: Marion Martens (herkiesbaar als secretaris)
 • Algemeen bestuurslid (beheer website): Gudule Martens (aftredend)
 • Algemeen bestuurslid (ledenadministratie): Inge Verlinden (aftredend)
  1. Aantredende bestuursleden
 • Voorzitter: Janneke Verhagen
 • Vice voorzitter: John Minkjan
 • Penningmeester: Rianne van de Vorst
 • Secretaris: Marion Martens
 • Ledenadministratie en website: Mariska Hermes
 • Algemeen bestuurslid: Marieke van Leuken en Patty Gielen

 

 1. Contributieverhoging en contributiespreiding
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat via het telefoonnummer 040-2570470 of via de mail: marion.martens@psvgymnastiek.nl

Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur van PSV gymnastiek

Marion Martens, Marieke van Leuken, Gudule Martens, Inge Verlinden