Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Geachte leden,

Het bestuur van PSV gymnastiek nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zondag
25 maart 2018. De aanvangstijd is 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur, waarbij de kinderen zich onder begeleiding van onze assistenten kunnen vermaken in de turnhal van de Vijfkamp.
De vergadering vindt plaats in Sporthal De Vijfkamp, Vijfkamplaan 5 te Eindhoven.

Agenda:
• Vaststellen agenda
• Goedkeuren verslag ALV 13 april 2017*
• Algemeen jaarverslag 2017*
• Financieel jaarverslag 2017* en begroting 2018
• Kascontrole 2017 en benoeming kascommissie 2018
• Bestuurswisseling

 •  Huidige bestuursleden
  • Voorzitter: Janneke Verhagen is reeds afgetreden
  • Penningmeester: Rianne van de Vorst
  • Secretaris: Patty Vreven (tevens herkiesbaar als voorzitter)
  • Algemeen bestuurslid: (ledenadminsitratie en website): Mariska Hermes
 • Aantredend bestuurslid
  • Algemeen bestuurslid: Marcia de Zeeuw

• Contributieverhoging
• Rondvraag
• Thema: Meebouwen aan PSV Gymnastiek!
• Sluiting

* Deze stukken zullen bij de vergadering ter inzage aanwezig zijn. Vooraf (maar vanaf 10 maart 2018) kunt u de stukken opvragen bij het secretariaat.

Tot ziens bij de Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur van PSV gymnastiek
Rianne van de Vorst, Patty Vreven, Mariska Hermes

DELEN
Reageren is niet mogelijk.